ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ประวัติความเป็นมา
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ACC PARENTS AND TEACHERS’ ASSOCIATION
จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538

ทะเบียนสมาคมฯ
เลขลำดับ จ.3447 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538

สถานที่ตั้งสมาคมฯ
สำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ตั้งอยู่ ห้อง 2113 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
เลขที่ 101 ซ.สาทร 13 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 0-2675-5075-6 ต่อ 252, 255
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-2675-5586
Website : www.accpta.or.th
E–mail : [email protected] และ [email protected]


วัตถุประสงค์
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและครูในการให้การอบรมและการศึกษาทุกๆ ด้าน แก่นักเรียนเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดำเนินการร่วมกันระหว่างสมาชิกเพื่อพัฒนาการศึกษาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่ศึกษาใน
      โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเพื่อให้นักเรียนเจริญงอกงามทุกด้านตามเป้าหมายของการศึกษาแห่งชาติ
 • ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม บุคคล หรือ คณะบุคคลในอันที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมีความรู้ ความประพฤติดี
      มีอนามัยแข็งแรง พร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป
 • เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับครู
 • กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในการดำเนินการหาทุนเพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมการศึกษา แก่นักเรียนและสวัสดิการของมวลสมาชิก
 • แนะนำสมาชิกในการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนอกเวลาเรียน
 • ดำเนินการอื่นใดอันพึงกระทำเกี่ยวกับการกุศลและสาธารณะสังคมสงเคราะห์ที่กรรมการสมาคมฯ เห็นสมควร
 • อุดหนุนและให้ทุนแก่นักเรียน ครู อาจารย์ ในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 • แนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียน รวมทั้งให้ติดต่อกับสถาบันการศึกษาหรือสำนักอาชีพ อื่นใดเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
      เมื่อถึงโอกาสที่พึงดำเนินการ

 • รายนามนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

  อดีตนายกสมาคมฯ คนที่ 1
  อดีตนายกสมาคมฯ คนที่ 1
  นายคมศักดิ์ อำพันยุทธ์
  (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
  นายคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ์)
  ดำรงตำแหน่งระหว่าง
  ปีการศึกษา 2538 – 2542
  (ถึงแก่กรรม)
  อดีตนายกสมาคมฯ คนที่ 2
  อดีตนายกสมาคมฯ คนที่ 2
  นายวิเชียร ชื่นมีเชาว์
  ดำรงตำแหน่งระหว่าง
  ปีการศึกษา 2543 – 2546  นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน
  นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน
  นายสนั่น อังอุบลกุล
  ดำรงตำแหน่งระหว่าง
  ปีการศึกษา 2547 ถึงปัจจุบัน

        วัชรบรรจุภัณฑ์

  หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
  Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form