ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
คณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำปี 2554

นายวิเชียร  ชื่นมีเชาว์ (PTA)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.แสงชัย  อภิชาติธนพัฒน์ (PTA)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล (PTA)
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2554

นายสนั่น  อังอุบลกุล (PTA)
ตำแหน่ง : นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการบริหาร

ภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย (PTA)
ตำแหน่ง : อุปนายก คนที่ 1
คณะกรรมการบริหาร

ภราดากิตติศักดิ์  เจริญศรี (PTA)
ตำแหน่ง : อุปนายก คนที่ 2
คณะกรรมการบริหาร

มิสนิสา  แก้วมงคล (PTA)
ตำแหน่ง : เลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

มิสปริมประภา  ฟุฝน (PTA)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1
คณะกรรมการบริหาร

ม.จักรกริช  อิทธิคม (PTA)
ตำแหน่ง : อุปนายก คนที่ 2
คณะกรรมการบริหาร

คุณสุวิทย์  ลิมป์ศิริพันธ์ (PTA)
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
คณะกรรมการบริหาร

มิสพรทิพย์  สุภาพวงศ์ชัย (PTA)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
คณะกรรมการบริหาร

มิสสมนึก  หรั่งทรัพย์ (PTA)
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
คณะกรรมการบริหาร

คุณไพโรจน์  เสรีสุทธิกูลชัย (PTA)
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายหารายได้
คณะกรรมการบริหาร

คุณสุนิตย์  ศรีสกุลแพทย์ (PTA)
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายหารายได้
คณะกรรมการบริหาร

คุณประสงค์  ตั้งศิริวัฒนา (PTA)
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายหารายได้
คณะกรรมการบริหาร

คุณปราโมช  ชวนะบุตรวิไล (PTA)
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายหารายได้
คณะกรรมการบริหาร

คุณลดาวัลย์  เจริญวัย (PTA)
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายหารายได้
คณะกรรมการบริหาร

คุณสุทธิ์กานต์ญา  วงศ์สุธานิธิ (PTA)
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายปฏิคม
คณะกรรมการบริหาร

คุณสุชาติ  เอี่ยมชื่น (PTA)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
คณะกรรมการบริหาร

มิสสุภาภรณ์  เรืองศรี (PTA)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
คณะกรรมการบริหาร

ม.กันตพงษ์์  เขมชัชวัล (PTA)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
คณะกรรมการบริหาร

คุณสายันห์  อภิชาติจรรยา (PTA)
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร

มิสกันยากร  คุณเจริญ (PTA)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร

มิสนวรัตน์  บูรณประสิทธิ์ (PTA)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร

คุณชาติชาย  สิงหเดช (PTA)
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายสาราณียกร
คณะกรรมการบริหาร

คุณอนันต์  วีรชุณหรักษ์ (PTA)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสาราณียกร
คณะกรรมการบริหาร

คุณรัชพล  ไกรจิรโชติ (PTA)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสาราณียกร
คณะกรรมการบริหาร

ม.อภินพ  การุณยเลิศ (PTA)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสาราณียกร
คณะกรรมการบริหาร
      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form