ผู้สนับสนุนสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง (PTA) อ่านแล้ว (234)

สนั่น อังอุบลกุล สนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย, คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง นำคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง 
 
โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ โครงการวังจันทร์วัลเลย์ ตั้งอยู่ที่ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บนพื้นที่ 3,454 ไร่ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะพัฒนาพื้นที่โครงการฯ
ให้มีระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการนำแนวคิดเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน 
 
ซึ่งได้รับการรับรอง จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) (Smart Environment, Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, Smart Energy) เข้ามาใช้ในการออกแบบพัฒนาโครงการฯ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันพัฒนาผู้ประกอบการไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) เพื่อเป็นกลไกในพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. ที่ต้องการจะขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต (Powering Life with Future Energy and Beyond)
ปตท. ได้ลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่รองรับการอยู่อาศัยของประชากรภายในโครงการฯ นอกจากนี้โครงการฯยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวมากถึง 60% เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มนักวิจัยที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งใช้ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0
 
ปตท. สวทช. และกลุ่มพันธมิตร มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านงานวิจัยกับบริษัทเอกชน Start-up ผู้ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ เพื่อต่อยอดและแก้ปัญญา หรือ Pain Point ในการดำเนินธุรกิจ
(1)พื้นที่เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ (Education Zone) :
 เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งนักวิจัยให้เข้มแข็ง โดยเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ (Wangchan Forest Learning Center)
(2)พื้นที่เพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Zone) :
 เป็นพื้นที่ที่ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยภายในพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของ สวทช. หรือ สำนักงานใหญ่ของ EECi ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของโครงการ ในการให้ความสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยต่าง ๆ โดย สวทช. มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองนวัตกรรมเฉพาะทาง 4 ด้าน ให้เกิดขึ้นภายในโครงการฯ ได้แก่ เมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) เมืองนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS) และ เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศ (SPACE INNOPOLIS)
(3)พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน (Community Zone) :
 เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการฯและชุมชนโดยรอบ เช่น อาคารที่พักอาศัย พื้นที่ค้าปลีก ร้านค้าชุมชน ห้องประชุม พื้นที่อเนกประสงค์ โรงเรียนนานาชาติ เป็นต้น (ข้อมูลและภาพประกอบบางส่วนจาก www.wangchanvalley.com)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565


         กิจกรรมย้อนหลัง
+ ร่วมงาน “ACC Home Coming Farewell Celebration” โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (PTA) (อ่านแล้ว 242 ท่าน)
+ ร่วมงานเคารพศพบิดาของภราดา ดร. ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (PTA) (อ่านแล้ว 235 ท่าน)
+ ร่วมแสงความยินดีในงานฉลองสุวรรณสมโภช โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี (PTA) (อ่านแล้ว 218 ท่าน)
+ คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเล่ย์ และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง (PTA) (อ่านแล้ว 234 ท่าน)
+ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 (PTA) (อ่านแล้ว 225 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (PTA) (อ่านแล้ว 1207 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพรามหมณ์ (PTA) (อ่านแล้ว 1610 ท่าน)
+ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2563 (PTA) (อ่านแล้ว 1152 ท่าน)
+ เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา (PTA) (อ่านแล้ว 1633 ท่าน)
+ รับสมัครงาน ด่วน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ (PTA) (อ่านแล้ว 1481 ท่าน)

      วัชรบรรจุภัณฑ์

หน้าแรก | ประวัติสมาคม | ข่าวกิจกรรม | PTA | PNA | CGPTA | ACCA | สมาชิกสมาคม | รายชื่อคณะกรรมการ | รวมลิ่งค์เว็บไซต์ในเครือ | ติดต่อสมาคม
Copyright©2004 Acc Perent and Teachers Association all rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form